Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.etibned.nl.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ETIB Nederland B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kanETIB Nederland B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ETIB Nederland B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. ETIB Nederland B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de vennootschap en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van ETIB Nederland B.V. en op het merkeigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan ETIB Nederland B.V.. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van ETIB Nederland B.V., met uitzondering van Nieuwsberichten en sharing/delen van content via Social Media op onze webpagina’s waar die mogelijkheid wordt geboden.